Privacyverklaring

Tennisclub Pagnevaart, gevestigd aan 't Groot stuk 9 4741 TX Hoeven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.tcpagnevaart.nl

't Groot stuk 9 4741 TX Hoeven

+31 165 32 66 29

De secretaris van Tennisclub Pagnevaart is de Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken via email: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisclub Pagnevaart verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u lid bent of lid bent geweest  en deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of lidmaatschap heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers/leden die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennisclub Pagnevaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling lidmaatschapsgelden en/of deelname aan clubactiviteiten.- Verzenden van onze nieuwsbrief- U te kunnen bellen, appen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is uit hoofde van uw lidmaatschap van onze vereniging.- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten in relatie tot uw lidmaatschap- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken- Tennisclub Pagnevaart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw aanmelding bij de KNLTB.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisclub Pagnevaart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een commissielid van Tennisclub Pagnevaart) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tennisclub Pagnevaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de  wettelijke bewaartermijn na beëindiging van het lidmaatschap. Opzeggende leden kunnen aangeven of zij na die 2 jaar nog benaderd mogen worden, of niet.Als het laatste het geval is worden uw gegevens volledig geanonimiseerd in onze databestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tennisclub Pagnevaart verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tennisclub Pagnevaart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tennisclub Pagnevaart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tennisclub Pagnevaart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tennisclub Pagnevaart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tennisclub Pagnevaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per mail via [email protected]